Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định cho con đi du học của phụ huynh học sinh ở Việt Nam

Nghiên cứu nhằm mục đích xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định cho con đi du học của phụ huynh học sinh (PHHS) ở Việt Nam. Sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA) và ước lượng hệ số hồi quy trên 416 mẫu quan sát từ các PHHS có con đi du học, nghiên cứu xác định 6 nhân tố tác động đến quyết định cho con đi du học, gồm: Mong muốn của học sinh; Mong muốn của PHHS; Năng lực tài chính; Chương trình đào tạo; Triển vọng nghề nghiệp và Khả năng tự lập của học sinh. Nghiên cứu cho...