Gelex chuyển nhượng hơn 5 triệu cổ phần PVC - Idico cho công ty con

HĐQT Tập đoàn Gelex ra quyết nghị chuyển nhượng 5,3 triệu cổ phiếu PXL của PVC - Idico cho CTCP Hạ tầng Gelex.