Giải pháp tự tạo việc làm cho thanh niên nông thôn tỉnh Bắc Giang trong bối cảnh mới

Tự tạo việc làm không những giúp giải quyết việc làm cho chính người lao động mà còn góp phần kiến tạo hệ sinh thái khởi nghiệp, phát huy tinh thần tự lực tự cường và phát huy trí sáng tạo đặc biệt của thế hệ thanh niên hiện nay. Với những lợi thế và tiềm năng kinh tế - xã hội sẵn có của Bắc Giang, thanh niên của Tỉnh có nhiều cơ hội để tự tạo việc làm, giúp đảm bảo sinh kế cho bản thân và gia đình. Để gia tăng khả năng tự tạo việc làm cho thanh niên trên địa bàn Tỉnh, cần thực hiện đồng bộ c...