Loạn giá kit test Covid-19

Lãnh đạo Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế - Bộ Y tế cho rằng có hiện tượng đầu cơ, găm hàng hoặc lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán trang thiết bị y tế bất hợp lý